Från och med
 -
Till och med
Visar 481-490 av de 1399 senaste notiserna

Ungas idétåg

I Tillväxtverkets och VINNOVAs arbete med programmet Ungas Innovationskraft drar nu Ungas Idétåg igång sin tågturné. Idén kommer från det Advisory Board med 16 drivna unga personer som knutits till programmet.

Ökad innovationsupphandling för framtidens samhällslösningar och affärsidéer

Regeringen har i dag fattat beslut att ge Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag att arbeta med så kallad innovationsupphandling. Syftet med beslutet är att myndigheterna genom att använda upphandling som ett verktyg, ska bidra till att stärka svensk innovationskraft framåt.

Regeringen ger klartecken till första delen av Sydvästlänken

Arbetet med den södra delen av kraftledningen Sydvästlänken kan nu påbörjas. Det står klart sedan regeringen idag beviljat Svenska Kraftnäts ansökan om nätkoncession.
- Tack vare den del av Sydvästlänken som regeringen givit klartecken till idag kommer överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige öka med närmare 25 procent. Därmed spelar Sydvästlänken en avgörande roll för att vi långsiktigt och bestående ska kunna jämna ut de prisskillnader som tidvis kan uppstå till följd av de nyligen inrättade elområdena, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Kunskapsseminarium inför den kommande infrastrukturpropositionen

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd välkomnar till ett webbsänt kunskapsseminarium inför den kommande infrastrukturpropositionen.

Foto: Anna Cederschiöld/Näringsdepartementet

Infrastrukturministern talade på Stora transportdagen

I dag talade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på Stora transportdagen. Det var bred uppslutning och transportbranschens olika aktörer var väl representerade. Ett tema för konferensen var framtidens transporter och ministern talade om vikten av att "våga" för att finna nya och bättre lösningar.
- Misslyckanden är en resa i erfarenhet och utbildning. Vi behöver en mångfald av kraft för att branschen ska kunna växa effektivt och produktivt, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Näringsminister Annie Lööf lanserar Attraktionskraft Sverige

I dag, på Den stora Tillväxtdagen 2012, lanserade näringsminsitern ett nytt tvåårigt projekt i syfte att öka attraktiviteten i landets regioner; Attraktionskraft Sverige.
- Projektets syfte är att arbeta för att ge människor, företag, kommuner och regioner möjlighet att skapa attraktiva miljöer och forma sin framtid utifrån sina unika förutsättningar, sa Annie Lööf i sitt anförande under förmiddagen.

It- och energiministern talar på Stockholm Internet Forum

Onsdagen den 18 april deltar utrikesminister Carl Bildt, biståndsminister Gunilla Carlsson och it-minister Anna-Karin Hatt vid den internationella internet-konferensen Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development. Konferensen syftar till att fördjupa diskussionerna om hur frihet och öppenhet på internet främjar ekonomisk och social utveckling i hela världen.

Kraftig ökning av andelen förnybar energi inom transportsektorn

Andelen förnybar energi inom transportsektorn ökar kraftigt. Enligt preliminära siffror för 2011 stod den förnybara energin för 9,8 procent. Detta enligt statistik som Energimyndigheten har presenterat idag. Dessutom konstaterar myndigheten att den genomsnittliga förbrukningen i bilparken har minskat med 28 procent sedan 2005.
- Resultatet visar att de styrmedel vi använder i Sverige för att ställa om energisystemet ger resultat och driver på utvecklingen och med det drivmedelspaket som finns i årets vårproposition kommer den svenska fordonsflottan fortsätta att ligga i framkant i omställningen, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringen vill förbättra den samlade bilden över it-incidenter

Regeringen har idag beslutat att ge ett uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utarbeta ett förslag till system för obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter.

- De senaste årens snabba utvecklingen av ny teknik skapar oanade möjligheter men också nya risker för samhället. Denna utveckling innebär att tekniska fel snabbt kan leda till avbrott i samhällsviktiga funktioner. Jag har därför gett MSB i uppdrag att titta på hur vi ska kunna få en samlad och systematisk bild över it-incidenter, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Foto: Katja Kircher/Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Ny VTI-rapport om mobil i bil

Den 10 april överlämnade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) rapporten "Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning" till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Rapporten handlar om hur vi ska kunna undvika olyckor i trafiken genom att teknik i bilen används på ett säkert sätt.