Regeringens nyhetsbrev: Sverige ska bli världsbäst på it
6 oktober 2011

Sverige ska bli världsbäst på it

Foto: Fredrik Nyman/Johnér.

Fler än nio av tio svenskar har möjlighet att få bredband hemma. Sverige är en av världens ledande it-nationer, men idag höjs ribban ytterligare. Nu ska svenskarna också bli bäst på att dra nytta av möjligheterna av att samhället digitaliseras allt mer, när regeringen idag presenterar strategin "En digital agenda för Sverige".

Myndigheter, företag, civila samhället och medborgare har varit med och bidragit i arbetet med den digitala agendan. I vintras hölls sju rundabordssamtal om it-frågor och utvecklandet av nya digitala samhällstjänster, och en expertgrupp i form av Digitaliseringsrådet har bidragit med råd, förslag och inspiration om hur Sverige kan dra bättre nytta av digitaliseringen i samhället och ge människor bättre förutsättningar att använda den digitala tekniken (se bl. a. tidigare nyhetsbrev).

"It i människans tjänst"

Allt detta har lett till att regeringen idag presenterar en samlad strategi för att samordna insatserna på it-området. It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige är dessutom ett avstamp för det nya it-politiska målet att Sverige ska bli världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt inrättas en digitaliseringskommission som ska arbeta för att det målet uppnås.

Den digitala agendan innebär ökade insatser inom följande fyra strategiska områden:

1. Lätt och säkert att använda

När allt mer i samhället blir digitaliserat är det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter som skapas. Det handlar bland annat om att alla som vill ska kunna använda internet och andra digitala tjänster i vardagen, som privatperson, företagare eller anställd.

2. Tjänster som skapar nytta

Människor har olika behov av digitala tjänster i olika faser av livet. Därför behövs ett större och mer varierat utbud av attraktiva och lättanvända tjänster från privata och offentliga aktörer. En sådan utveckling stimulerar användningen av digitala kanaler och bidrar till att göra etablerade branscher och verksamheter mer effektiva. Samtidigt växer nya kreativa idéer, innovationer och affärsmodeller fram.

3. Det behövs infrastruktur

För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs väl fungerande elektroniska kommunikationer. Internet ska vara tillgängligt och pålitligt och den information som skickas över nätet ska behandlas på ett säkert sätt. En viktig förutsättning är att det finns en god tillgång till telefoni och bredband i alla delar av landet Det är i första hand marknadsaktörerna som har ansvaret för och gör investeringar i kommunikationsnäten.

4. It:s roll för samhällsutvecklingen

Den ökade digitaliseringen påverkar alla delar av samhället - i Sverige såväl som globalt. Utvecklingen och användningen av it driver också viktiga samhällsförändringar. Det handlar bland annat om it:s roll för ett mer hållbart samhälle och global utveckling, men också för forskning och innovation, människors frihet på nätet, samt förnyade former för demokrati, deltagande och insyn genom ökad öppenhet.